intercode.biz
Biznes

Jak odzyskać długi za granicą?

W sytuacji, gdy dłużnik przebywa za granicą najbardziej istotne jest to, czy o długach są powiadomione tylko dwie osoby, czyli wierzyciel i dłużnik, czy też została sporządzona umowa notarialna na poczet oddania pieniędzy, lub ruchomości, czy też na przykład bankowy tytuł egzekucyjny. Chodzi tutaj o dokument, któremu została nadana klauzula wykonalności. Można wtedy zgłosić się z nim do komornika.

Dłużnik ucieka za granicę?

Jeżeli dłużnik posiada jakikolwiek majątek, który pozostawił w Polsce, to możemy skierować sprawę do polskiego komornika. Jeśli jednak nie posiada żadnego majątku, nieruchomości, czy ruchomości, to należy zwrócić się do komornika w kraju, gdzie przebywa dłużnik.

Zakładając, że ten kraj należy do UE, to wcześniej musimy postarać się o wydanie Europejskiego Nakazu Zapłaty. Właściwe dokumenty można pobrać ze strony internetowej. Następnie należy je wypełnić i dostarczyć do właściwego wydziału sądu. Maksymalnie w przeciągu 30 dni nastąpi rozpatrzenie wniosku i jeżeli wszystko jest w porządku, to sąd wyda Europejski Nakaz Zapłaty.

Zadaniem sądu będzie dostarczenie pozwanemu nakazu zapłaty. Co istotne, pozwany ma prawo do zaskarżenia nakazu, niemniej jednak wyłącznie w przeciągu 30 dni od jego otrzymania. Jeżeli tego nie zrobi, albo sąd cywilny rozpatrzy sprzeciw na korzyść wierzyciela, to wtedy nakaz przekazuje się organom ścigania w kraju, gdzie obecnie przebywa dłużnik. Postępowanie organów ścigania zależne jest tylko od procedur i prawa, które obowiązuje w danym kraju. Procedury te mogą znacznie się różnić, od tych obowiązujących w naszym kraju.

Kłopotliwa dla wierzyciela może stać się sytuacja, kiedy koszty postępowania komorniczego przekroczą zobowiązania dłużnika. W takim wypadku możliwa staje się sytuacja, że komornik umorzy postępowanie zgodnie z artykułem 824. Kodeksu cywilnego :

§1. Postępowanie umarza się w całości lub części z urzędu:

  1. jeżeli dłużnik, albo wierzyciel nie ma zdolności sądowej, lub gdy egzekucja ze względu na osobę, albo na przedmiot jest całkowicie niedopuszczalna,
  2. jeżeli okaże się, że egzekucja nie należy do organów sądowych,
  3. jeżeli oczywistym faktem jest, że nie uzyska się z egzekucji sumy wyższej od kosztów egzekucji,
    § 2. Umorzenie  na skutek braku zdolności sądowej może dojść do skutku tylko wtedy, gdy w wyznaczonym przez organ egzekucyjny terminie brak ten nie zostanie usunięty. Gdy brak zostanie usunięty, stosowany jest odpowiednio przepis art. 818 §
  4. § 3.  Z chwilą, gdy orzeczenie o zniesieniu separacji, niedopuszczalne jest wszczynanie postępowania egzekucyjnego na podstawie tytułu egzekucyjnego, który został wydany w sprawach, o których mowa w art. 567 5, jak również rozstrzygającego o zaspokajaniu potrzeb rodziny, o świadczeniach alimentacyjnych małżonka, który pozostaje w separacji względem drugiego z małżonków, albo względem wspólnego małoletniego dziecka małżonków co do świadczeń przysługujących za okres po zniesieniu separacji. Postępowanie egzekucyjne wszczęte w tych sprawach umarzane jest z urzędu.

Inspirowane: straetus.pl – firma windykacyjna Warszawa

Related posts

Sprężarki – rodzaje, budowa, przeznaczenie 

Jak poprawnie opisać grupę docelową?

Business intelligence, czyli jak lepiej zarządzać przedsiębiorstwem