intercode.biz
  • Home
  • Biznes
  • Rozliczanie PIT-u od kryptowalut – co warto wiedzieć?
Biznes

Rozliczanie PIT-u od kryptowalut – co warto wiedzieć?

Zysk uzyskany z handlu kryptowalutami, jak każdy inny podlega opodatkowaniu. Tym samym, osoby, które kopią kryptowaluty, zarabiają na ich obracaniu bądź dokonują rozliczeń w walutach wirtualnych, powinny szczegółowo dokumentować wszelkie realizowane transakcje.

Rozliczenie za rok 2021 przyniosło jednak szereg zmian i obecnie odbywa się na innych zasadach niż we wcześniejszych latach.

Wysokość podatku ze sprzedaży kryptowalut

Przepisy określają podatek od kryptowalut na poziomie 19% podstawy, tj. 19% przychodu pozostającego po odjęciu kosztów jego uzyskania. Należy przy tym pamiętać, że podstawy wymiaru opodatkowania nie można obniżać o wartość przysługujących ulg i odliczeń podatkowych. Tym samym opodatkowaniu podlega pełna wartość dochodu.

Warto przy tym zaznaczyć, iż osoba uzyskująca przychód z tytułu obrotu kryptowalutami nie ma obowiązku opłacania podatku w ujęciu miesięcznym. Dzięki temu, w sytuacji, gdy w jednym miesiącu uzyska dochód, jednak w kolejnym miesiącu koszty jego uzyskania przewyższą wartość dochodu, wartości te ulegną zsumowaniu i tym samym podatnik będzie mógł zapłacić niższy podatek.

Jak określić przychody z kryptowalut?

Zgodnie z definicją prawa podatkowego źródło przychodów wynikających z obrotu kryptowalutami stanowią wszelkie czynności polegające na wymianie zgromadzonych zasobów na:

  • Prawny środek płatniczy – należy przez to rozumieć wymianę kryptowaluty na dowolną walutę standardową,
  • Dowolny towar i/lub usługę
  • Regulowanie pozostałych zobowiązań wirtualną walutą – należy przez to rozumieć regulowanie wszystkich tych zobowiązań, które zwyczajowo pokrywane są walutą standardową.

Należy przy tym zauważyć, iż zapisy prawa nie regulują kwestii dotyczącej wymiany jednej kryptowaluty na inną. Tym samym czynności te nie wiążą się z koniecznością opłacenia podatku.

Ustalenie wysokości kosztów uzyskania przychodu z kryptowalut

Jak w przypadku każdego przychodu, również w przypadku tego uzyskiwanego z tytułu obrotu kryptowalutami, podatnik może odliczyć koszty jego uzyskania. W ramach kosztów uzyskania przychodu podatki może ująć następujące koszty:

  • zbycia kryptowaluty – w kategorii tej podatnik może ująć również te koszty, które nie mają związku bezpośredniego, tj. mogą to być koszty ogłoszenia sprzedaży, prowizja ze sprzedaży czy redakcja umowy.
  • nabycia kryptowaluty – w tej kategorii podatnik może ująć wyłącznie koszy bezpośrednie, tj. koszt nabycia, prowizję, koszt prądu oraz koszt nabycia „koparek” do kryptowalut.

Co ważne, koszty uzyskania przychodu są odliczane w ujęciu rocznym i mogą być potrącone wyłącznie w tym roku, w którym zostały poniesione.

Jak rozliczyć przychód uzyskany z obrotu kryptowalutami?

W deklaracji rocznej podatnik ma obowiązek wykazać wszystkie przychody uzyskane w danym roku podatkowym. Dotyczy to również przychodów i kosztów związanych z prowadzonymi transakcjami kryptowalutami. Kategorie te wykazywane są w PIT-38 w sekcji dotyczącej źródła kapitałów pieniężnych.

Warto przy tym pamiętać, że przychodów oraz kosztów uzyskiwanych z tytułu obrotu kryptowalutami nie należy rozliczać wraz z pozostałymi składnikami stanowiącymi kapitał pieniężny. Dużą pomocą przy rozliczeniu tego rodzaju przychodów będzie wsparcie profesjonalnego biura rachunkowego w Warszawie.

Related posts

Przemysł kosmetyczny rozwija się ekspresowo

Folia poliolefinowa – jakie ma zastosowanie?

BIM jako nowy kanał sprzedaży poprzez architektów i inzynierów